Inici

Sense títolEMEE Virolai

 

PREINSCRIPCIÓ 2020-21

 

LLISTAT PROVISIONALD’ASSIGNACIÓ CEE

NOM I COGNOM DE L’ALUMNE                                               ASSIGNACIÓ

 1. BARBARE GULUA                                                          CMEE VIROLAI
 2. IZAN HIDALGO MEGIAS                                              CMEE VIROLAI
 3. OMAR HEZBANE                                                           CMEE VIROLAI
 4. STEVEN EDUARDO VERA ALTAMIRANO               CMEE VIROLAI
 5. SAFIYA BEN KHAY ALOUAN                                      PENDENT SADI VIROLAI
 6. JOAQUIN LOZANO CALVO                                        PENDENT SADI VIROLAI
 7. LLUIS GOTANEGRA VICO                                           PENDENT SETEMBRE
 8. RABAB PERUAIZ REHMAN                                        PENDENT SETEMBRE

 

 

 

PLA OBERTURA EMEE VIROLAI CORNELLÀ

(Segons “Instruccions específiques per a l’organització de l’obertura dels centres d’educació especial (Juny 2020) – Desplegament del Pla d’obertura de centres educatius ense 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020” del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) 

 1. JUSTIFICACIÓ. 

El present document descriu l’organització i funcionament de l’Escola Municipal d’Educació Espacial Virolai de Cornellà de Llobregat, des del dia 8 de juny de 2020 i fins a la finalització del curs escolar 2019-2020 d’acord a les instruccions emeses per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, contingudes al document “Instruccions específiques per a l’organització de l’obertura dels centres d’educació especial (Juny 2020) – Desplegament del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020”

Aquest pla, s’ha elaborat amb l’acompanyament de la Inspecció Educativa que correspon al centre i al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, previ a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat. 

Cal tenir present que el curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny de 2020. Per tant, fins a aquesta data, aquest pla garanteix en tot moment la continuïtat de l’acció educativa telemàtica amb l’alumnat, tal i com s’està realitzant actualment. 

Aquest pla està a disposició de la Inspecció d’Educació i la directora n’ha informat al Consell Escolar. També es troba publicat a la pàgina web del centre: http://escolaeducacioespecialvirolai.cornella.ppe.entitats.diba.cat/ 

 

 1. ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER A L’OBERTURA DEL CENTRE. 

En els següents apartats queden recollits els aspectes generals a considerar per a l’obertura del centre i més específicament els requisits necessaris que s’han de considerar per a la incorporació de l’alumnat i de l’equip professional al centres. 

2.1. Requisits per a la incorporació de l’alumnat. 

Per a la incorporació de l’alumnat al centre durant el període d’obertura del que queda de curs 2019-2020, caldrà tenir present els següents aspectes: 

 • En primer lloc, s’ha de considerar que el retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari. 
 • Les famílies que portin els seus fills/es al centre, hauran de presentar una declaració responsable, ja sigui enviant-la escanejada o fotografiada al correu de l’escola (a8032270@xtec.cat) o presentant-la físicament a l’arribada al centre. En cas que la família no pugui imprimir-la, l’escola proporcionarà un exemplar per tal que es complimenti abans de l’entrada de l’alumne al centre2
 • Els requisits de salut indispensables per poder assistir a l’escola són: 

➢ Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat  respiratòria, malestar, diarrea…) o qualsevol altre quadre d’infecció.

➢ Que no sigui o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors

➢ Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

➢ Calendari vacunal al dia

➢ Les famílies hauran de prendre la temperatura als seus fills/es abans de sortir de casa.

➢ Les famílies hauran d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir contacte amb el centre. 

2.2. Requisits per a la incorporació de l’equip professional (docent i no docent). 

Per a la incorporació del personal del centre en el període d’obertura per al període restant de curs, caldrà tenir present els següents aspectes: 

 • Presentar degudament emplenada la declaració responsable per poder assistir al centre. 
 • Les persones vulnerables no podran tenir activitat presencial al centre durant el mes de juny. 
 • Les persones amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec no estan obligades a prestar serveis de manera presencial i podran continuar prestant-los en la modalitat no presencial. 
 • El centre garanteix totes les mesures de seguretat establertes, però no es fa responsable si alguna persona dona positiu de COVID-19.

 

 1. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL. 

Les accions dissenyades en el present Pla, orienten l’obertura del centre en diferents aspectes de funcionament d’acord a les instruccions emeses per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya durant el mes de maig i juny de 2020. 

3.1. Pel que fa a l’assistència voluntària de l’alumnat. 

 1. De forma prèvia a l’inici d’activitats al centre, les tutores faran un sondeig mitjançant trucades telefòniques a les famílies de l’alumnat per conèixer el nombre d’alumnes que hi assistiran quan aquest obri les seves portes.
 2.  Els alumnes de 3 a 6 anys poden assistir voluntàriament de 9 a 13 hores, especialment en aquells casos en els quals ambdós progenitors treballin (conciliació laboral).
 3.  Els alumnes que finalitzen la seva escolarització enguany, poden assistir voluntàriament en el mateix horari (de 9 a 13 hores). Aquests alumnes gaudiran de tutories individuals amb la professional de referència per tal de treballar la finalització d’aquesta etapa vital i el comiat de l’escola.
 4.  La resta d’alumnes (6 a 19 anys) podran assistir al centre de manera voluntària i no continuada. L’atenció a aquests alumnes serà “a demanda” per part de les famílies que vulguin i ho requereixin. En el cas de l’Escola Virolai es pensa en atencions d’un o dos dies a la setmana per nen/a, prioritzant aquell alumnat amb majors necessitats o que necessitin l’atenció dels professionals especialistes (fisioterapeuta, logopèdia, psicòleg).
 5.  En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS- CoV2, es valorarà de manera conjunta amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. 

3.2. Pel que fa a la previsió d’assistència, horaris i dotació de professorat per aula. 

3.3. Pel que fa a les entrades i sortides del centre. 

Les entrades i sortides varien en funció del nivell educatiu: 

3.3. Pel que fa a l’horari d’esbarjo. 

 

3.4. Espais d’activitat educativa i espais comuns. 

 • De forma general, els espais que s’utilitzaran seran les aules de cada grup, respectant les franges horàries. La mesura bàsica de referència es de 4m2 per alumne/a. Per tant, els espais que s’utilitzin hauran de complir aquesta premissa. 
 • Al nivell d’educació infantil, s’utilitzaran en funció de l’assistència de l’alumnat d’aquesta edat. 
 • En tots els espais, es deixaran les portes i les finestres obertes per tal de permetre la circulació de l’aire. 
 • Els lavabos són compartits. Set aules tenen lavabo dins i dos, fora (al passadís). Aquests només es podran utilitzar en cas de màxima necessitat. 
 • Els passadissos són zones de pas d’alumnat i docents. Caldrà que s’utilitzin el mínim possible, i si algú s’ha de moure d’espai, haurà de ser el docent. 
 • Els docents vetllaran perquè els diferents alumnes no coincideixen ni en els passadissos ni als lavabos a fi d’evitar aglomeracions, tot mantenint la distància de seguretat. 

3.5. Procediment pel canvi de bolquers 

 • Pas 1: De forma prèvia, s’organitzarà l’espai (abans de portar al/a la nen/a a la zona de canvi de bolquer). La persona responsable es rentarà les mans i prepararà allò que es necessiti a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). Es cobrirà la superfície amb un paper. En tot moment s’han d’utilitzar guants. 
 • Pas 2: Es posarà a l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, es trauran les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta. 
 • Pas 3: Treure el bolquer brut. Si n’hi ha, s’ha de treure la roba bruta sense tocar cap superfície i ficar-la a una bossa de plàstic. 
 • Pas 4: Ficar el bolquer brut en una bossa tancada o un receptacle adequat. Comprovar que no s’hagi mullat la superfície sota l’infant. Si està molla, eixugar-la amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i plegar-la sobre aquesta zona de manera que el paper de sota les natges estigui sec. Treure’s els guants mitjançant la tècnica adequada i llançar-los. 
 • Pas 5: Posar el bolquer net a l’infant. Si és necessari, posar crema utilitzant guants d’un sol us i després llençar-los. 

       Pas 6: Eliminar el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligar la bossa de plàstic amb la roba bruta. 

 • Pas 7: Netejar la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb una tovalloleta humida d’un sol ús i després passar una solució desinfectant. 
 • Pas 9: Rentar-se les mans. 

3.6. Neteja d’espais i materials. 

 • Es procedirà d’acord a les indicacions emeses per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya al document “Instruccions específiques per a l’organització de l’obertura dels centres d’educació especial (Juny 2020) – Desplegament del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020”. 

3.7. Menjador. 

 • No hi haurà servei de menjador aquest final de curs. 

3.8. Material escolar. 

 • L’alumnat utilitzarà material de forma individual. No es distribuiran documents en paper si no és estrictament necessari. Les joguines i el material comú han de tenir un ús individual diari, i si s’ha de compartir, caldrà desinfectar-lo abans. 
 • L’alumnat podrà portar la seva motxilla amb una ampolla d’aigua. En el cas d’Educació Infantil o últim curs d’escolarització també hauran de portar l’esmorzar. 

 

 1. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O ACCIÓ TUTORIAL EN GRUPS REDUITS O INDIVIDUALMENT, QUE PREVEU EL CENTRE EDUCATIU. 

A continuació queden recollides les actuacions d’atenció personalitzada/conjunta que es portaran a terme durant el període d’obertura del centre fins a la finalització del curs escolar són les següents: 

4.1. Atenció personalitzada. 

A desenvolupar-se en qualsevol curs i nivell. Aquesta es una mesura excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat amb el tutor o tutora a l’aula. 

Les finalitats d’aquesta atenció són: 

 1. L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, i l’acompanyament emocional, amb coordinació amb la psicòloga del centre, per donar suport aquest alumnat que està vivint el confinament des de la seva discapacitat d’una manera més greu que la població general. b. La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho requereixen, que li permeti afegir un contingut formatiu a les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper. 

4.2. Atenció tutorial. 

 • A desenvolupar-se en horari de 9 a 13 hores. Es durà a terme atenció tutorial en grups reduïts per a l’alumnat que acaba l’etapa escolar. 
 • L’acollida es durà a terme en un espai específic per a l’alumnat de 3 a 6 anys (grups de màxim 5 alumnes), especialment en aquells casos en els que els progenitors, per motius laborals i professionals, hagin de fer treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 

Cornellà de Llobregat, 3 de juny de 2020. 

Escola Municipal d’Educació Especial Virolai Departament d’Educació C/ Mossèn Andreu s/n 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 93 376 31 59 Fax. 93 376 88 64 a8032270@xtec.cat 

 

 

 

L’Escola Virolai, és un centre municipal d’educació especial situat al barri de Sant Ildefons i depenen de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Acull nens/es i joves de 3 a 21 anys amb necessitats educatives especials/amb diferents tipus de discapacitats, distribuïts en les diferents etapes que configuren el sistema educatiu: Educació Infantil, Primària i Secundària. A totes elles s’imparteix el currículum corresponent establert normativament per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la corresponent adaptació  atenent a les característiques i necessitats dels nostres alumnes. Mitjançant l’Estimulació Basal® també s’atén educativament a un grup d’alumnes amb limitacions físiques i/o sensorials afegides.

L’objectiu principal de l’Escola és que els alumnes aconsegueixin la seva màxima autonomia personal, social i educativa, així com el desenvolupament d’aquelles capacitats que els permetin assolir la seva integració a la societat.

La capacitat de l’Escola és de 66 alumnes repartits en 9 classes (unitats), atesos per un tutor/a especialitzat en educació especial, amb el suport d’un educador/a en els grups l’Estimulació Basal®, Educació Infantil i Educació Primària.

 

entrada escola